Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenuse koosneb kahest etapist - rehabilitatsiooniplaani koostamine ja rehabilitatsiooniplaanis määratud teenuste osutamine.

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Rehabilitatsiooniplaani koostamine on ambulatoorne teenus, mis kestab 4 tundi. Selle aja jooksul külastab klient nelja erinevat kabinetti, kus ta kohtub viie erineva spetsialistiga, kes temaga vestlevad ja tema seisundit hindavad.

Rehabilitatsiooniplaani koostamisele tulles on vaja kaasa võtta kehtiv suunamiskiri, vana rehabilitatsiooniplaan (juhul kui see on) ning põhjalikuma ülevaate saamiseks kliendi emotsionaalsest ja tervislikust seisundist, oleks hea kui on kaasas ka kõik muud olemasolevad uuringuid ja arsti visiite kajastavad väljavõtted jm seisundit puudutavad dokumendid.

Rehabilitatsiooniteenuse tegevused

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani koostamine);
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine (isiku, tema pere ja vajadusel isiku lähivõrgustiku nõustamine ja juhendamine rehabilitatsiooniplaani elluviimisel juhtumikorralduse põhimõttel);
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine (vajadusel rehabilitatsiooniplaani täiendamine või vahehindamise tegemine);
 • füsioterapeudi teenus – maksimaalselt 5x aastas (motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine, nõustamine ja kohandamise soovitused; individuaalsete liigutuslikku arengut soodustavate/säilitavate programmide koostamine, terapeutiliste meetodite rakendamine ja tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös kliendiga; abivahendi vajaduse hindamine ja kasutusõpetus);
 • füsioterapeudi grupitöö – maksimaalselt 5x aastas (tegevused tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalse võime taastamiseks grupis);
 • tegevusterapeudi teenus (tegevused funktsionaalsete võimete arendamiseks ja tegevusvõime kujundamiseks);
 • tegevusterapeudi grupitöö (tegevused funktsionaalsete võimete kujundamiseks grupis, igapäevaelus toimetuleku õpetamine);
 • sotsiaaltöötaja teenus (nõustamine, juhendamine ja teraapiate läbiviimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga toetada/soodustada edaspidist toimetulekut; kliendi lähivõrgustiku aktiveerimine, avalike teenuste osutajate juhendamine ja koordineerimine);
 • sotsiaaltöötaja perenõustamine (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine grupis ja teraapia);
 • sotsiaaltöötaja grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu nõustamine grupis ja teraapia);
 • eripedagoogi teenus (pedagoogilised korrektsioonitegevused kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste jm arendamiseks ning pedagoogiline nõustamine);
 • eripedagoogi perenõustamine (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine, pedagoogilised korrektsioonitegevused ja kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste jm arendamiseks);
 • eripedagoogi grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine, pedagoogilised korrektsioonitegevused ja kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste jm arendamiseks grupis);
 • psühholoogi teenus (nõustamine ja psühhoteraapia isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide ennetamiseks ja lahendamiseks);
 • psühholoogi perenõustamine (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine/psühhoteraapia grupis);
 • psühholoogi grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine/psühhoteraapia grupis);
 • logopeedi teenus (kõnepuude korrigeerimine ning kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine);
 • logopeedi seanss perele (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine grupis);
 • logopeedi grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine grupis);

Eelpoolnimetatud teenustest on kliendil õigus saada vaid neid teenuseid, mis on ristiga ära märgitud tema rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas!

Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei osutata. Samuti ei osuta AS Ida-Tallinna Keskhaigla ühtegi rehabilitatsiooniteenust isiku kodu- või töökohas.

Pidevat kõrvalabi ja ööpäevaringset hooldusteenust rehabilitatsiooniteenusel üldjuhul ei osutata.

Suunamiskiri

Rehabilitatsiooniteenuste saamiseks on kõigepealt vaja kliendil taotleda suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele. Suunamiskirja on õigus saada kõikidel puuet taotlevatel või omavatel isikutel. Taotlused suunamiskirja saamiseks tuleb esitada elukohajärgsele pensioniametile.

Asukoht, majutus ja toitlustus

Rehabilitatsiooniplaanis määratud teenuseid on võimalik saada ambulatoorselt või statsionaarselt.

Majutusega rehabilitatsiooniteenust koos ühe tasuta söögikorraga (lõunasöök) on kliendil õigus saada 5 ööpäeva aastas. Hommiku- ja õhtusööki on vajadusel võimalik osta kohvikust.

Majutus toimub Magdaleena üksuse 6. ja 8. korrusel taastusraviosakondade pinnal, kus rehabilitatsiooni klient on üldjuhul privaatpalatis.

Kõiki ülal loetletud rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Ida-Tallinna Keskhaiglas Magdaleena üksuses, kus on puuetega inimestele kohandatud juurdepääsuks kaldteed ja invalift ning maja on varustatud viitadega.

Võta kaasa

Rehabilitatsiooniteenustele tulles on vaja kaasa võtta kehtiv suunamiskiri ja rehabilitatsiooniplaan ning sportlikud riided füsioterapeudi teenuse saamiseks. Juhul kui klient tuleb statsionaarsele rehabilitatsiooniteenusele, on kindlasti vajalik, et oleksid kaasas kõik tarbitavad rohud jm enese eest hoolitsemiseks vajalikud esemed (k.a. riided).

Registreerimine

Registreerimine kehtiva suunamiskirja alusel rehabilitatsiooniteenusele toimub

 • infoliinil 1900 saab täpsemat infot telefoni teel registreerimise kohta
 • e-maili teel ingrid.veske[A]itk.ee ja epp-triin.vosu[A]itk.ee
 • suunamiskirja võite saata meile ka tavapostiga ning me võtame Teiega ühendust.