Infoleht vastsündinud laste vanematele

Kuidas registreerida lapse sündi?

Lapse sünni peate registreerima ühe kuu jooksul pärast lapse sündi. Lapse sünd registreeritakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel 7 päeva jooksul avalduse esitamisest.
 
Sünni registreerimisel
 • annavad lapsevanemad lapsele ees- ja perekonnanime,
 • kantakse hooldusõiguse andmed rahvastikuregistrisse,
 • toimub isaduse omaksvõtt,
 • väljastatakse vanematele soovi korral lapse sünnitõend. Sünnitõend on eesti keeles ja esmakordne väljastamine on tasuta. Võõrkeelse tõendi soovi korral võtke täpsema info saamiseks ühendust teile sobiva maakonnakeskuse kohaliku omavalitsusega, teenus on tasuline.
 

Avalduse saate esitada

 • maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses
 • Tallinna Perekonnaseisuametis
 • www.eesti.ee
Teabevärava www.eesti.ee kaudu või digitaalallkirjaga kinnitatult saavad lapse sündi registreerida omavahel abielus olevad vanemad juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed rahvastikuregistrile edastanud. Seejärel koostab lapse ema elukohajärgne perekonnaseisuasutus sünnikande ja väljastab soovi korral sünnitõendi.
 
Lapse sünni registreerimiseks vajalikud dokumendid
 • vanemate isikut tõendavad dokumendid,
 • abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse,
 • kui sündi registreerib üks omavahel abielus olevatest vanematest, peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime sooviga,
 • isaduse omaksvõtu avaldus (vajadusel), mida saab esitada perekonnaseisuasutuses kohapeal või notariaalselt tõestatud vormis,
 • meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta (juhul kui laps on sündinud haiglas, on meditsiiniline dokument lisatud rahvastikuregistrisse ning pabertõendit esitama ei pea).
 

Tallinna Perekonnaseisuameti asukoht ja lahtiolekuajad

Pärnu mnt 67, Tallinn
Info tel 645 7488, www.tallinn.ee
E 8:15–13:00 14:00–18:00
T 13:00–17:00
K, N 8:15–13:00 14:00–17:00
R 8:15–13:00
Tallinna Perekonnaseisuametis on Tallinna elanikel võimalus taotleda Tallinna linna sünnitoetust (vajalike dokumentide loetelu vt peatükis Tallinna linna lapse sünnitoetus).
 

Riiklikud peretoetused ja vanemahüvitis

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise maksmisega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet. Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada 6 kuu jooksul alates toetuse (peretoetused/vanemahüvitis) saamise õiguse tekkimise päevast. Taotluse saate esitada Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes kohapeal. Lisaks on võimalik saata taotlus digiallkirjastatult e-postiga, kirjalikult postiga, internetis aadressil www.eesti.ee või internetipanga kaudu.
 
Sotsiaalkindlustusameti Tallinna büroo klienditeeninduse asukoht ja lahtiolekuajad
Endla 8, Tallinn
Info tel 612 1360
E 8:30–18:00
T−N 8:30–16:30
R 8:30–13:00
 
Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid on taotleja isikut tõendav dokument ja avaldus (avalduse vormi saate kohapealt; avaldusse tuleb märkida arveldusarve number). Kui hüvitise taotleja on lapsehoolduspuhkusel, tuleb lisaks esitada tööandja tõend, millele on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.
 

Vanemahüvitis

Üldjuhul on õigus vanemahüvitisele enne lapse 70 päeva vanuseks saamist last kasvataval emal. Hiljem võivad vanemad õigust hüvitisele kasutada kordamööda. Kuid eelisõigus hüvitisele on sellel vanemal, kes viibib tööandja juurest lapsehoolduspuhkusel.
Kui ema on sünnituspuhkusel, algab vanemahüvitis sünnituslehe lõppemise järgnevast päevast. Vanemahüvitist makstakse 435 päeva. Kui lapse emal ei olnud õigus sünnitushüvitisele (nt mittetöötav ema, õppijast ema, kes ei tööta), siis algab vanemahüvitis alates lapse sünnist ja kestab kuni lapse 18 kuu vanuseks saamise päevani.
Hüvitiseks on eelmise kalendriaasta keskmine tulu (arvestatud sotsiaalmaksu alusel). 2018. aastal on vanemahüvitise määr 470 eurot ning ülemmääraks on 3089,55 eurot kuus. 2018. aastal on kuupalga alammäär 500 eurot. Vanemahüvitise saamise ajal võib jätkata töötamist ja saada tulu. Kui tulu ületab poolt hüvitise ülempiiri, vähendatakse väljamakstavat vanemahüvitise suurust. 2018. aastal on poole hüvitise ülempiir 1544,78 eurot. Kui tulu ületab poolt hüvitise ülempiiri, tuleb sellest teavitada Sotsiaalkindlustusametit kirjalikult e-posti teel: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Riiklikud peretoetused

 • Sünnitoetus (ühekordne) 320 eurot.
 • Lapsetoetus (igakuine, esimese ja teise lapse puhul) 55 eurot.
 • Lapsetoetus (igakuine, alates kolmandast lapsest) 100 eurot.
 • Lasterikka pere toetus (igakuine)
  • 3-6 last kasvatavale perele 300 eurot
  • 7 või enamat last kasvatavale perele 400 eurot
 • Lapsehooldustasu kuni 3-aastase lapse vanemale (õigus toetusele peale vanemahüvitist, igakuine) 38,36 eurot.
 • Lapsehooldustasu 3−8-aastase lapse vanemal (makstakse juhul, kui peres on lisaks kuni 3-aastaseid lapsi, igakuine) 19,18 eurot ühe lapse kohta.
 • Lapsehooldustasu 3 või enama lapse puhul (3 või enam lapsetoetust saavat last, iga 3-8-aastase lapse kohta, igakuine) 19,18 eurot.
 • Üksikvanema lapse toetus (igakuine) 19,18 eurot.
 • Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus (iga lapse kohta, kuni ajateenistuses viibimise lõpuni, igakuine) 50 eurot.

Kohaliku valla- või linnavalitsuse  poolt makstav  toetus

Enamik valla- ja linnavalitsusi maksab lapse sünni puhul vanemale toetust, olles kehtestanud selleks oma tingimused. Toetuse määramise ja maksmisega tegeleb vastav valla- või linnavalitsus (toetuse summa on erinev.
 
Tallinna linna lapse sünnitoetus
Toetust saab taotleda 6 kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetuse määr on 320 eurot.
Toetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad vanemad olid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi.
Toetust makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse pärast lapse sündi ja 50% lapse aastaseks saamisel. Teine osa makstakse välja juhul, kui laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Lisaks peab laps olema rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik sünnist alates ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressi.
Toetust saab taotleda Tallinna Perekonnaseisuametis või Tallinna e-teeninduses: http://taotlen.tallinn.ee.
 

Sünnitoetuse saamiseks vajalikud dokumendid:

 • taotleja isikut tõendav dokument
 • avaldus
 

Imiku hoolduspakk Tallinna elanikele

Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale tingimusel, et vanemad olid enne lapse sündi rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanikud ning vähemalt üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas aasta enne lapse sündi. Reedel, laupäeval ja pühapäeval sünnitanud naised saavad paki kätte esmaspäeval, kui nad viibivad veel sünnitusmajas. Juhul kui sünnitusmajas viibimise jooksul pakki ei saadud, tuleb paki saamiseks pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul sünnitusmajja. Eelnevalt on vaja aeg kokku leppida tel 620 7394. Kaasa tuleb võtta lapse sünnitõend või mõlema vanema isikut tõendavad dokumendid.
 

Isapuhkus

Isal on õigus saada puhkust kuni 10 tööpäeva kahe kuu jooksul enne lapse eeldatavat sündimise tähtaega ja kahe kuu jooksul pärast sünnitust. Puhkust võib kasutada järjest või osade kaupa. Isapuhkus tasustatakse isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui oli kolmekordne Eesti keskmine brutopalk üleeelmises kvartalis. Puhkuse saamiseks on vaja esitada tööandjale avaldus.
 

Ravikindlustus

Ravikindlustus tekib lapsele automaatselt. Soovitus: juhul kui reisima lähete, vormistage oma lapsele Euroopa ravikindlustuskaart. Seda saab taotleda www.eesti.ee riigiportaali kaudu või haigekassa klienditeenindusbüroos. Taotluse saab saata ka haigekassasse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.
 

Haigekassa asukoht ja lahtiolekuajad Tallinnas:

Lastekodu 48, Tallinn
Info tel 669 6630
E 8:30–18:00
T–N 8:30–16:30
R 8:30–13:00
Vanemahüvitist või lapsehooldustasu saaval isikul on lapsehooldustasu saamise perioodil ravikindlustus. Sotsiaalkindlustusamet edastab haigekassale selle isiku ravikindlustuse vormistamiseks vajalikud andmed.
 

Lapsehoolduspuhkus

Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkust on õigus korraga kasutada ühel isikul ning ühes osas või ositi igal ajal. Lapsehoolduspuhkusele jäämisest tuleb tööandjat teavitada 14 kalendripäeva ette. Avalduse juurde tuleb lisada koopia lapse sünnitõendist.
 

Vajalikud telefonid

 • KIIRABI 112
 • ÜLERIIGILINE PEREARSTI NÕUANDETELEFON (24h) 1220
 • TALLINNA LASTEHAIGLA, Tervise 28
  • Vastuvõtutuba 697 7146
  • Traumapunkt 697 7146
 • IDA-TALLINNA KESKHAIGLA NAISTEKLIINIK, Ravi 18
  • Imetamise nõustamine 620 7453
  • Lastearstid 620 7177
 
Kui teil tekivad peale lapse sündi kodus tervisehäired (palavik, rinnapõletik), pöörduge naistekliiniku sünnitajate vastuvõtuosakonda.
Kuni 1-kuuse vastsündinu tervisehäirete puhul või nõu saamiseks registreerige end eelnevalt tel 620 7496.
Sotsiaalküsimuste korral helistage tel 620 7394 (Ida-Tallinna Keskhaigla sotsiaaltöötaja).
Ida-Tallinna Keskhaigla patsiendi infotelefon 666 1900. 
 
www.sunnitusmaja.ee
 
 
 
ITK 808
Käesoleva infolehe on kinnitanud 
Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees 22. juunil 2018 
(käskkiri nr 1.1-4.1/16-18).