Uurimistööde läbiviimine

Uurija edastab vormikohaselt täidetud uurimistöö taotluse ( taotlus) koos vajalike lisadega (ankeet või küsimustik, meditsiiniuuringute eetikakomitee taotlus ja patsiendi infoleht;  üliõpilastööde korral õppeasutuse volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitus antud uurimistöö aktsepteerimise kohta ja uurimistöö kavand) elektroonselt e-posti aadressile: uurimistoo[A]itk.ee.

Taotlus esitatakse teadusosakonnale hiljemalt 20ndaks kuupäevaks, siis tuleb see läbi vaatamisele kuu viimasel nädalal toimuval koosolekul.

Vastavalt uurimistöö teemale informeerib teadusosakond  kliinikut/keskust.

Teadusosakond kontrollib nõutud dokumentide olemasolu, vajadusel võtab ühendust uurijaga ning esitab nõude puuduvate dokumentide esitamiseks või andmete parandamiseks.

Otsuse uurimistöö läbiviimise kohta teeb Uurimistööde hindamise komisjon, mis koosneb kuuest liikmest. Lisaks võtavad komisjoni koosolekutest osa 3 spetsialisti/konsultanti.

Korrektselt vormistatud dokumentide korral annab uurimistööde komisjon hinnangu uurimistöö sisulisele, eetilisele ja meetodilisele sobivusele haiglas läbiviimiseks. Vormistatakse komisjoni otsus.

Teadusosakond edastab komisjoni otsuse uurijale e-posti teel 10 tööpäeva jooksul.

Juhul, kui uurimistöö läbiviimiseks antakse esialgne luba (uurimistöö läbiviimiseks on vajalik eetikakomitee kooskõlastus), esitab uurija enne uurimistöö läbiviimise alustamist teadusosakonnale eetikakomitee kooskõlastuse koopia.

Uurijal on kohustus esitada koopia valminud tööst teadusosakonda.