Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenuse koosneb kahest etapist – rehabilitatsiooniplaani koostamine ja rehabilitatsiooniplaanis määratud teenuste osutamine.

Suunamiskiri

Rehabilitatsiooniteenuste saamiseks on kõigepealt vaja kliendil taotleda suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele. Suunamiskirja on õigus saada kõikidel puuet taotlevatel või omavatel isikutel. Taotlused suunamiskirja saamiseks tuleb esitada elukohajärgsele pensioniametile.

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Rehabilitatsiooniplaani koostamine on ambulatoorne teenus, mis kestab umbes 4 tundi. Selle aja jooksul  kohtub klient viie erineva spetsialistiga, kes temaga vestlevad ja tema seisundit hindavad.

Rehabilitatsiooniplaani koostamisele tulles on vaja kaasa võtta kehtiv suunamiskiri ja vana rehabilitatsiooniplaan (juhul kui see on varasemalt koostatud). Kliendi emotsionaalsest ja tervislikust seisundist põhjalikuma ülevaate saamiseks on kaasa võetud kõik olemasolevad uuringuid ja arsti visiite kajastavad väljavõtted jm seisundit kirjeldavad dokumendid.

Rehabilitatsiooniteenuse tegevused

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani koostamine);
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine (isiku, tema pere ja vajadusel isiku lähivõrgustiku nõustamine ja juhendamine rehabilitatsiooniplaani elluviimisel juhtumikorralduse põhimõttel);
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine (vajadusel rehabilitatsiooniplaani täiendamine või vahehindamise tegemine);
 • füsioterapeudi teenus – maksimaalselt 5x aastas (motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine, nõustamine ja kohandamise soovitused; individuaalsete liigutuslikku arengut soodustavate/säilitavate programmide koostamine, terapeutiliste meetodite rakendamine ja tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös kliendiga; abivahendi vajaduse hindamine ja kasutusõpetus);
 • füsioterapeudi grupitöö – maksimaalselt 5x aastas (tegevused tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalse võime taastamiseks grupis);
 • tegevusterapeudi teenus (tegevused funktsionaalsete võimete arendamiseks ja tegevusvõime kujundamiseks);
 • tegevusterapeudi grupitöö (tegevused funktsionaalsete võimete kujundamiseks grupis, igapäevaelus toimetuleku õpetamine);
 • sotsiaaltöötaja teenus (nõustamine, juhendamine ja teraapiate läbiviimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga toetada/soodustada edaspidist toimetulekut; kliendi lähivõrgustiku aktiveerimine, avalike teenuste osutajate juhendamine ja koordineerimine);
 • sotsiaaltöötaja perenõustamine (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine grupis ja teraapia);
 • sotsiaaltöötaja grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu nõustamine grupis ja teraapia);
 • eripedagoogi teenus (pedagoogilised korrektsioonitegevused kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste jm arendamiseks ning pedagoogiline nõustamine);
 • eripedagoogi perenõustamine (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine, pedagoogilised korrektsioonitegevused ja kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste jm arendamiseks);
 • eripedagoogi grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine, pedagoogilised korrektsioonitegevused ja kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste jm arendamiseks grupis);
 • psühholoogi teenus (nõustamine ja psühhoteraapia isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide ennetamiseks ja lahendamiseks);
 • psühholoogi perenõustamine (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine/psühhoteraapia grupis);
 • psühholoogi grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine/psühhoteraapia grupis);
 • logopeedi teenus (kõnepuude korrigeerimine ning kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine);
 • logopeedi seanss perele (erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine grupis);
 • logopeedi grupinõustamine (sarnase erivajadusega lapse/täiskasvanu ja tema pereliikmete nõustamine grupis).

Eelpoolnimetatud teenustest on kliendil õigus saada vaid neid teenuseid, mis on ristiga ära märgitud tema rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas!

Alates 2015. aastast osutab Ida-Tallinna Keskhaigla vaid ambulatoorseid teenuseid.

Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei osutata. Samuti ei osuta AS Ida-Tallinna Keskhaigla ühtegi rehabilitatsiooniteenust isiku kodu- või töökohas.

Registreerimine

Registreerimine kehtiva suunamiskirja alusel rehabilitatsiooniteenusele toimub