Dr Heidi Alasepp räägib multiprofessionaalse meeskonnatöö tähtsusest taastusravis

15. august 2017

Milliseid töötajaid on tulevikus rohkem vaja ning kuidas mõjutab tervishoidu tehnoloogia areng räägib SA Kutsekoda videos ITK Taastusravi kliiniku juhataja dr Heidi Alasepp.

Taastusravi on dr Alasepa sõnul kvaliteetse tervishoiusüsteemi kindel osa. Taastusravi teenuseid osutatakse erinevatel tervishoiutasanditel, alates patsiendi kodust kuni kõrgtehnoloogiliste taastusravihaiglateni välja. Taastusravi meeskond on multiprofessionaalne. Meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad, tegevusterapeudid, füsioterapeudid, sots töötajad, logopeedid, psühholoogid, dietoloogid ja sageli ka proteesimeistrid. Lisaks erialalistele teadmistele, on taastusravis kindlasti vajalik oskus ka hakkama saamine tehnoloogiaga. Taastusravis on arenemas robotroonika ja 3-D virtuaalsed keskkonnad, mis järjest enam ootavad meditsiinitöötajatelt tehnilist abi. Mida dr Alasepp veel rääkis, saad vaadata videost:

SA Kutsekoda läbi viidud OSKA tervishoiu tuleviku tööjõu- ja oskuste uuringust selgub, et arstide kõrvale on juurde vaja teisi tippspetsialiste - õdesid, füsio- ja tegevusterapeute, psühholooge, logopeede jt ravimeeskonna liikmeid.

OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos valmis 2017. aasta esimeses pooles. Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja tervisedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. Prognoosi koostamisel on oluline roll alavaldkondade vaatel, vajadusi hinnatakse nt peremeditsiini, erakorralise abi, hambaravi, psühhiaatrilise abi ja taastusravi, apteegiteenuse ja farmaatsia jt alavaldkondade lõikes. Tööjõuvajaduse koondhinnang kujundatakse alavaldkondade analüüsi tulemuste põhjal.

Kutsekoja ülesanne on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine. Kutsekoda on tööturu osapoolte koostöökeskkonna looja konkurentsivõime, läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks tööturul. Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist. Kutsekoda alustas 2015. aasta aprillis tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA loomist, et ühiskonna ja tööturu muutustest tulenevad vajadused saaksid võimalikult kiiresti arvestatud koolituspakkumises.

Tagasi