Vaegnägijatele
Registratuur:

Uurimistööd

Teadusosakonna pädevusse ja ülesannete hulka kuulub ITK töötajate konsulteerimine uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel.

Uurimistöö on tegevus, mille eesmärgiks on produtseerida uut teadmist uuringu objekti kohta ning mille käigus kogutakse andmeid andmeallikateks olevate isikute, objektide või süsteemide vahendusel. Kogutud andmed töödeldakse, kasutades kvantitatiivseid või kvalitatiivseid andmetöötlusmeetodeid ning andmetöötluse tulemused interpreteeritakse, kasutades varasemalt olemasolevat teadmist.

Uurimistööde, sh üliõpilastööde läbiviimist reguleerib dokument „Uurimistööde läbiviimine AS Ida-Tallinna Keskhaiglas“.

Uurimistööde läbiviimine

Uurija edastab vormikohaselt täidetud uurimistöö taotluse koos vajalike lisadega (ankeet või küsimustik, meditsiiniuuringute eetikakomitee taotlus ja patsiendi infoleht; üliõpilastööde korral õppeasutuse volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitus antud uurimistöö aktsepteerimise kohta ja uurimistöö kavand) elektroonselt e-posti aadressile uurimistoo [at] itk.ee (uurimistoo[at]itk[dot]ee).

Taotlus esitatakse teadusosakonnale hiljemalt 20. kuupäevaks, siis vaadatakse see läbi kuu viimasel nädalal toimuval koosolekul.

Vastavalt uurimistöö teemale informeerib teadusosakond kliinikut/keskust.

Teadusosakond kontrollib nõutud dokumentide olemasolu, vajadusel võtab ühendust uurijaga ning esitab nõude puuduvate dokumentide esitamiseks või andmete parandamiseks.

Otsuse uurimistöö heakskiitmise kohta teeb uurimistööde hindamise komisjon. 

Korrektselt vormistatud dokumentide korral annab uurimistööde komisjon hinnangu uurimistöö sisulisele, eetilisele ja metoodilisele sobivusele haiglas läbiviimiseks. Komisjoni otsus vormistatakse kirjalikult.

Teadusosakond edastab komisjoni otsuse uurijale e-posti teel 10 tööpäeva jooksul.

Juhul kui uurimistöö läbiviimiseks antakse esialgne luba (uurimistöö läbiviimiseks on vajalik eetikakomitee kooskõlastus), esitab uurija enne uurimistöö alustamist teadusosakonnale eetikakomitee kooskõlastuse koopia.

Uurijal on kohustus esitada koopia valminud tööst teadusosakonnale.