Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Haigla kodukord

Meie haigla missioon on inimesekeskset arsti- ja õendusabi pakkudes aidata kaasa sotsiaalse kindlustunde suurendamisele ühiskonnas. Meie missiooni toetavad pikaajalised traditsioonid tervishoiuasutusena, töötajate kogemused ning avatus ja julgus uuendustega kaasas käia.

Kodukord tutvustab patsiendile tema õigusi ja kohustusi haiglas viibimise ajal. Haigla kodukorda, osakonna ruume ja töökorraldust tutvustatakse igale haiglasse saabuvale patsiendile.

Teil kui patsiendil on õigus:

 • saada asjakohast ravi, õendusabi, hooldust, täites täpselt arsti, õe või ämmaemanda soovitusi;
 • saada teavet planeeritava protseduuri, uuringu või operatsiooni kohta;
 • teha otsuseid oma ravi asjus, valida võimalike ravimite, ravimeetodite ning ka ravimata jätmise vahel. NB! Tervishoiuteenuseid osutatakse ainult Teie nõusolekul. Haiglal on õigus paluda Teilt teenuse osutamiseks kirjalikku nõusolekut. Tervishoiuteenusest keeldumine vormistatakse alati kirjalikult.
 • keelata teabe andmine enda haiglas viibimise kohta;
 • nõuda oma privaatsuse austamist meditsiiniliste protseduuride ajal (kõrvaliste isikute juuresviibimine on lubatud ainult Teie nõusolekul või nõudmisel)
 • anda hoiule oma üleriided ja välisjalatsid haigla riidehoidu; raha, väärisesemed ning dokumendid osakonda;
 • wifi võrku kasutada;
 • kasutada oma riideid haiglas olles;
 • nõuda päeva- ja öörahust kinnipidamist;
 • saada osakonna personalilt teavet, kuidas avariiolukordade (nt veeavarii, tulekahju jms) puhul käituda;
 • teada toitlustamise kellaaegu ja osakonna päevamenüüd.
 • saada Iõunasööki haiglasse saabumise päeval, kui jõuate osakonda enne kella 9.00. Väljakirjutamise päeval kindlustatakse Teid üldjuhul ainult hommikusöögiga. Voodikoht vabastatakse väljakirjutamise päeval tavaliselt kella 12.00-ks;
 • saada kojukirjutamisel raviarstilt selgitusi edaspidise ravi kohta ja väljavõte haigusloost (epikriis). Õelt või ämmaemandalt saada nõustamist, informatsiooni ja vajadusel kirjaliku meelespea koduse toimetuleku kohta.

Koos patsiendiga haiglasse vormistatud hooldajal on õigus:

 • saada haigla poolt toitlustamist;
 • osaleda lähedase hooldamises meditsiinipersonali juhendamisel;

Koos patsiendiga haiglasse vormistatud hooldaja peab tasuma oma voodipäeva eest vastavalt hinnakirjale.

Teil kui patsiendil on lubatud:

 • võtta vastu külalisi selleks ettenähtud külastusaegadel. Teie paranemise huvides palume, et külastajaid poleks liiga palju. Osakonna intensiivravipalatis on külastamine lubatud õe loal, intensiivraviosakonnas arsti loal. Osakondadel on õigus kehtestada vajaduse korral külastamise erirežiime;
 • tarvitada kaasavõetud ja külastajate poolt toodud toitu, mida saate hoida osakonna külmikus, oma nime ja palatinumbriga märgistatult. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit;
 • helistada isikliku mobiiltelefoniga. Personalil on õigus vajadusel piirata mobiiltelefoni      kasutamist;
 • kasutada teenuseid vastavalt üksuses pakutavatele võimalustele.

Haiglas viibiva patsiendi külalistele tuletame meelde:

 • palume kinni pidada külastusaegadest tööpäevadel kl 15.00-19.00 ja puhkepäevadel kl 12.00-19.00;
 • külastajatel palume jätta üleriided riidehoidu. Külastusaja lõppedes riidehoid suletakse, pärast seda ei vastuta haigla sinna jäetud esemete eest;
 • palume pesta ja töödelda käsi antiseptikumiga vastavalt haiglas kehtivale juhendile (osakondades on olemas praktiline juhend);
 • intensiivravipalatisse palume lilli mitte tuua;
 • väikelapsi pole soovitatav haiglas viibiva patsiendi juurde kaasa võtta: haiglas kehtivad kindlad hügieeni- ja käitumisreeglid, millest väikelapsel on raske aru saada ja kinni pidada;
 • joobeseisundis haiglas viibimine on keelatud. Personalil on õigus nõuda joobeseisundis külastaja viivitamatult lahkumist haigla ruumidest.

Haiglas viibival patsiendil palume:

 • hoida haigla ruumides puhtust ja korda ning suhtuda haigla varasse heaperemehelikult;
 • mobiiltelefoni palume hoida hääletul režiimil;
 • austada oma palatikaaslaste soove, mitte kuulata valjult mängivat raadiot ega televiisorit. Öörahu on kl 23.00-06.00;
 • informeerida osakonnast lahkudes oma palatiõde;
 • avariiolukorras käituda vastavalt personali korraldustele;
 • haiglast lahkudes võtta kaasa oma isiklikud esemed. Haigla säilitab Teie riideid ja isiklikke esemeid 30 kalendripäeva jooksul pärast Teie haiglast lahkumist. NB! Tuletame meelde, et hoiule mitte antud väärisesemete ja muude isiklike asjade eest vastutate haiglas olles ise;
 • haiglast lahkudes üle anda Teie kasutuses olev, kuid haiglale kuuluv vara.
 • tasuda voodipäeva tasu

Haigla ruumides ei ole lubatud:

 • alkohoolsete jookide ning narkootiliste ja muude joovastavate ainete tarvitamine, samuti nende hoidmine.

Haigla juhindub suitsuvaba haigla põhimõttest, seetõttu on haiglas ja haigla territooriumil suitsetamine keelatud.

Probleemide ja küsimuste korral pöörduge palun valveõe, osakonna õendusjuhi või raviarsti poole. Ettepanekud ravi- ja muude teenuste kvaliteedi parandamiseks kirjutage palun vormile “Teie tagasiside on meile oluline". Arvamusleht pange palun postkasti - leiate need kõigist osakondadest ja fuajeedest. Samuti saab tagasisidet anda haigla kodulehe www.itk.ee  kaudu.

Täname Teid meeldiva koostöö eest ning soovime head paranemist!

ITK441
Käesolev infomaterjal on kooskõlastatud 01.01.2020.